Terms & Conditions

  • Home
  • Terms & Conditions
Shape Image One

This Terms of Service was last updated on December 20, 2021.

1) การชำระค่าเรียน

คอร์สการเรียนภาษาดัตช์จะเริ่มขึ้นเมื่อนักเรียนดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นการยืนยันความประสงค์ในการเรียนของผู้เรียน และเป็นการจองเวลาการเรียนภาษาดัตช์อย่างเป็นทางการ เมื่อผู้เรียชำระค่าเรียนแล้ว กรุณาแนบหลักฐานการโอนเงินมาให้ผู้สอนที่ Line : aomsindd

เลขที่บัญชีเพื่อชำระค่าเรียนภาษาดัตช์

ธนาคารกรุงเทพ สาขาอ่าวอุดม
บัญชีเลขที่ 479-483824-5
ชื่อบัญชี ศิริพรรณ รัตนะอำพร

2) หากนักเรียนไม่สามารถเข้าเรียนได้

2.1) หากผู้เรียนติดธุระใดๆไม่สามารถเข้าเรียนในชั่วโมงที่จะถึงได้ ให้ผู้เรียนแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนเริ่มเรียนสำหรับการเรียนตัวต่อตัว ให้ผู้เรียนแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ชั่วโมงก่อนเริ่มเรียนสำหรับการเรียนออนไลน์

  • หากผู้เรียนแจ้งช้ากว่าที่กล่าวไว้ข้างต้น ให้ถือว่าใช้สิทธิ์ลา
  • หากผู้เรียนใช้สิทธิ์ลาครบแล้ว แต่ต้องการลาเพิ่ม ให้ถือว่าชั่วโมงเรียนในครั้งที่จะถึง (2ชม.) ได้ถูกใช้แทนการลาในครั้งนั้น

3) การหยุดเรียนชั่วคราว

ในกรณีที่ผู้เรียนต้องการหยุดเรียนชั่วคราว เนื่องด้วยเหตุธุระอันจำเป็น สามารถทำได้ โดยมีระยะเวลาหยุดเรียนชั่วคราว 3 อาทิตย์นับจากวันที่แจ้งผู้สอน ซึ่งหากผู้เรียนไม่สามารถกลับมาเรียนหลังครบระยะเวลาการขอหยุดเรียนชั่วคราว ให้ถือว่าคอร์สเรียนนั้นเป็นอันสิ้นสุด  โดยไม่มีการคืนเงินหรือชำระค่าชดเชยใดๆ เนื่องด้วยมิได้เป็นเหตุจากผู้สอน

4) การหยุดและ/หรือยกเลิกคอร์สเรียน

      ในกรณีที่ผู้เรียนมีความประสงค์หยุดและ/หรือยกเลิกคอร์สเรียนนั้นๆ จะไม่มีการคืนเงินหรือชำระค่าชดเชยใดๆ เนื่องด้วยมิได้เป็นเหตุจากผู้สอน